آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه‌ای

اسلایدهای درس اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه‌ای که در نیمسال اول 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ارائه شده است.