آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

رفتار سازمانی پیشرفته

اسلایدهای درس رفتار سازمانی پیشرفته که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است.