آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

راهبردهای مدیریت منابع انسانی

اسلایدهای درس راهبردهای مدیریت منابع انسانی که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است.