آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

مهارت‌های پایه کوچینگ بر اساس مدل ARNA

چاپ و نشر بازرگانی