آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

مدیریت دانش در سازمان‌ها

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد