آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

مدلسازی تفسیری ساختاری ریسک‌های تحول سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی