آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی

انتشارات سخن گستر