آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی