مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت استراتژیک و تحول
مدیریت کسب‌و‌کار دیجیتال
مدیریت و روان‌شناسی شناختی
درس‌های دانشگاه
درباره من

دکتری مدیریت (رفتار سازمانی) دانشگاه فردوسی
کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) دانشگاه فردوسی
کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم مدیریت) دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) دانشگاه امام رضا

عضو هیات علمی دانشگاه
پژوهشگر
مشاور
کوچ